De wandelvereniging GreenShoes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we u informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De wandelvereniging GreenShoes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het lidmaatschap van onze vereniging.
  • Uw persoonsgegevens verwerken als u zich aanmeld als vrijwilliger en/of donateur van onze vereniging.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Uw voornaam vermelden op de website als u zich aanmeld voor een wandeling.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uwpersoonsgegevens;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van dedoeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en dezerespecteren.

Als wandelvereniging GreenShoes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In onderstaand schema kunt u duidelijk zien welke gegevens we gebruiken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers.

Het uitvoeren van de lidmaatschaps- overeenkomst.

– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Adres
– 
Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van lidmaatschap. Indien u zich afmeld als lid ,worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, uiterlijk binnen 6 maanden.

Penningmeester

Ledenadministratie

– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Adres
– Woonplaats
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Penningmeester Secretaris

Gegevens betreffende wandelingen.

– Voornaam
– Achternaam
– Telefoonnummer
– E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Voor opgegeven wandeling(en).
Van niet leden wordt de informatie na de wandeling z.s.m. verwijderd, uiterlijk binnen 2 weken.

Gids, kaartlezer, Secretaris.

Versturen digitale berichten, waaronder eventuele nieuwsbrief, uitnodiging jaarvergadering.

– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld als lid , en/of abonnee is van de nieuwsbrief.

Bestuursleden

Website.

Op de website van de GreenShoes treft u een aantal links aan naar andere websites. De GreenShoes kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

De GreenShoes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de GreenShoes een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de GreenShoes uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het beheren van de website.

-De Kwbn als je daar ook lid van wordt/bent via onze vereniging

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

De wandelvereniging GreenShoes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • De bestuursleden die namens de wandelvereniging GreenShoes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens.

De Wandelvereniging GreenShoes
p/a Stickerstraat 10
7721 DP  Dalfsen

info@greenshoes.nl